Jazyk:

slovakia english poland magyar

Rýchle kontakty:

Ako ste sa o nás dozvedeli
od známych
google
egocard
iné stránky

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky - informácie

 

1. Objednávanie tovaru


Objednanie tovaru je možné uskutočniť odoslaním elektronickej objednávky. Objednávaný tovar vložíte do nákupného košíku, kliknete na ikonu "ďalej", vyplníte adresu, zvolíte spôsob doručenia a odošlete objednávku kliknutím na ikonu "poslať". Odoslanie objednávky kliknutím na ikonu "poslať" je záväzné a neskoršie zrušenie objednávky sa riadi obchodnými podmienkami (pozri storno objednávky). Pre potvrdenie a vybavenie vašej objednávky treba telefonicky potvrdiť objednávku.2. Kúpna zmluva


Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie e-mailové prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, prepravu, spôsob a termín doručenia.3. Storno poplatky


Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20,- € s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 20,- € s DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Storno objednávky zo strany predávajúceho


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo sa objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo ak výrobca uvedie na trh nové verzie produktov, poprípade aj keď sa výrazným spôsobom zmení nákupná cena tovaru. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet alebo adresu v lehote piatich kalendárnych dní.4. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie


V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 občianskeho zákonníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka, ktorými sú menovite zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).5. Platobné podmienky


Pri objednávaní tovaru si môžete vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady vašej objednávky:

-   platba vopred na základe vystavenej predfaktúry-prevodným príkazom, resp.. vkladom na účet

-   na dobierku (slovenskou poštou)

-   v hotovosti pri dodávke tovaru pracovníkom spoločnosti

Pri platbe vopred na základe vystavenej predfaktúry vám po zadaní objednávky pošleme predfaktúru emailom, na základe ktorej môžete objednávku uhradiť pod konkrétnym variabilným symbolom. Po nasledovnej úhrade objednávky vám pošleme potvrdenie objednávky.Číslo našho účtu :

 

Slovenská Sporiteľňa:  0634849145 / 0900

 

6. Platnosť cien


Ceny tovarov sú platné do ich ďalšej aktualizácie. Vo výnimočných prípadoch, kedy sa zvýši nákupná cena objednávaného tovaru, bude zákazník vopred informovaný pre možnosť pozmenenia objednávky

 

Doručovanie a prevzatie tovaru

 

1.   Dodacie lehoty a podmienky


Doručovanie tovaru zabezpečujeme po celej Slovenskej republike, a na požiadanie aj do iných krajín. Dodanie tovaru je realizované podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Ak objednaný tovar nie je na sklade, bude odoslaný ihneď po obdržaní od našich dodávateľov. V takomto prípade vás budeme kontaktovať a informovať o prípadnom zdržaní, poprípade môžete zmeniť či zrušiť objednávku.

Miesto dodania, resp. prevzatia objednaného tovaru je stanovené na základe elektronickej resp. telefonickej objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru, pokiaľ ste si službu dodatočne neobjednali (cena podľa dohody). Faktúra príde automaticky mailom hned po objednani tovarom.2. Spôsoby prevzatia resp. dodania tovaru


Konkrétny spôsob dodania resp. prevzatia tovaru si zvolíte priamo v elektronickej objednávke. Objednaný tovar si môžete dať doručiť resp. prevziať viacerými spôsobmi:

  -   dovoz do 5 pracovných dní (ak bude tovar ihneď k dispozícii na sklade) osobne, pracovníkom našej spoločnosti len 7,50 - €  pri objednávke tovaru do 100€ (bez DPH), za 5,50 - € pri objednávke tovaru od 101 do 500 € (bez DPH) , pri objednávke nad 500 € je dovoz tovaru zdarma


 -   na dobierku cez Slovenskú poštu.

 

-     dopravnou spoločnosťou pri objednávkach tovaru, ktoré nie je možné doručiť ani jedným z vyššie uvádzaných spôsobov dodania, cena bude riešená dohodu

 


Ako preberať zásielku s ohľadom na možnú reklamáciu, sposobenú dopravou


Pri preberaní zásielky Vám odporúčame skontrolovať neporušenosť prepravného obalu ešte za účasti nášho pracovníka , pokiaľ je všetko v poriadku, tovar prevezmite. Po prebratí zásielky vám odporúčame čo najskôr skontrolovať neporušenosť dodaného tovaru. Akékoľvek nezrovnalosti v preprave je potrebné nahlásiť nám najneskôr v nasledujúci pracovný deň. 

 

Ochrana osobných údajov

 

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že vaše osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej strane. Potrebné osobné údaje budú predané len dopravcovi (meno, adresa, prípadne telefónne číslo). Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.